Carpark systemløsninger

LOVKRAV:

Bygningsreglementet BR10 kræver, at garageanlæg i anvendelseskategori 1 og 3 skal udføres med selvstændig mekanisk ventilation, der kan fjerne eksplosive dampe og kulilte, hvis etagearealet er større end 150 m².

Ved et gulvareal større end 1.000 m² skal garageanlæg udføres med et automatisk brandventilationsanlæg eller et automatisk sprinkleranlæg. 

IMPULSVENTILERING

Ventilation i P-kældre/-huse blev tidligere udført som traditionelle kanalsystemer med høj gennemskylning via f.eks. indblæsningsdyser og udsugningspunkter. Fælles for disse systemer var en høj driftsøkonomi og et pladskrævende kanalsystem.

Disse systemer er i dag erstattet af impulsventilering, der giver en optimal ventilationseffektivitet uden ‘døde’ områder i garageanlægget og uden pladskrævende kanalinstallationer. Dette optimerer selvfølgeligt både installations- og driftsomkostninger, da der ikke forekommer et kanaltryktab, men sikrer ligeledes mere plads til P-pladser pr. nettoareal til udlejning. Endvidere er systemet anvendelig til røgudluftning og brandventilation, der derfor let kan integreres.

Impulsventilatorer skaber en optimal strømningsmønsterprofil ved en høj mundingshastighed på afkastluften (op til 18-24m/s), hvilket sikrer en høj medrivning af omliggende luft, både under og på begge sider af impulsventilatoren. Dermed hindres ophobning af giftige CO-gasser eller eksplosive CH4-dampe. Grundet induktionen (medrivningen) vil den luftmængde, der er i bevægelse altid være væsentlig større end den luft, der går gennem ventilatoren. Impulsventilatorerne anvendes derfor til at flytte forurenet luft igennem parkeringshuset frem til afkastventilatoren.  

Styringsprincip:

For at undgå ophobning af giftige og brandfarlige gasser/dampe i garageanlæg, er det nødvendigt at tilstræbe et godt luftskifte.

En optimal styring af carparkventileringen, og deraf følgende energibesparelse, opnås ved brug af ClimateConsults CO- og CH4-gasdetektorer. Detektorerne skal placeres i garageanlægget, hvor der er størst sandsynlighed for ophobning gasserne, således at der kan sikres en optimal beskyttelse af personer, der færdes i garageanlægget.

Detektorerne kobles til vores specialprojekterede automatiktavle, der afhængig af de målte gaskoncentrationer starter og stopper impuls- og aksialventilatorerne efter ønsket sekvens. Impulsventilatorerne flytter den forurenede luft igennem parkeringshuset frem til afkastventilatoren, mens erstatningsluft tilføres via gitterporte eller i nogle tilfælde via en erstatningsluftventilator. Afkastluft fra bygningens ventilationsaggregater kan evt. anvendes, hvilket giver gratis tilskudsvarme til garageanlægget.

Detektorernes antal, type og placering bør udføres på en sådan måde, at der ikke på noget sted eller tidspunkt er en koncentration på over 50 ppm Kulite (CO-detektor) svarende til 2 gange Arbejdstilsynets administrative norm for luftforureninger - Grænseværdi er for CO pt. 25 ppm. Ligeledes 0,3 vol. % kulbrinter (CH4-detektor virker på benzindampe) svarende til 25 pct. af nedre eksplosionsgrænse for kulbrinter (benzindampe C6H14).

 

KONTAKT FläktGroup

Hvis du vil vide mere om vores systemløsninger, tøv ikke med at give os et opkald eller send os en e-mail. 

FläktGroup A/S er den professionelle rådgivende komponentleverandør med fokus på indeklima, energioptimering og sikkerhed i alle typer bygninger. Virksomheden følger en vækstorienteret strategi med fokus på kvalitet og miljø, med forankring i en kompetent organisation.

Vi vil være glade for at hjælpe.

CARPARK REFERENCER

FläktGroup impulsventilatorer er blandt de mest effektive på markedet, hvilket sammen med vores skræddersyede automatikløsninger er med til at gøre vores carpark-systemer til nogle af de mest omkostningseffektive på markedet.

Læs mere om eller se henvisninger til carpark applikationer her >>